THE COMPETITIVENESS OF POLISH AGRICULTURE AFTER ACCESSION TO THE EU

  • Wigier Marek, PhD Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warsaw

Abstract

The purpose of doing business in agriculture is to achieve the best possible economic effect with the available factors of production. Production factors, which are determined by their quantity and quality, create a definite production potential. Socio-economic transformations that took place in Poland in the period of EU membership caused a number of structural changes in the resources and distribution of production factors in agriculture. As compared to other sectors of the economy the changes in the agricultural sector seem relatively the most significant ones. The material presented below includes: a brief presentation of the place and the role of agriculture in the Polish economy, analysis of structural changes in the 2002-2012 period, information concerning economic results of the agricultural sector and financial dimension of public policies for agriculture and conclusions from this assessment referring to the issues of competitiveness and efficiency of the Polish sector.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2012): Krajowe i unijne fnansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012, Journal of Agribusiness and Rural Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Vol. 2(24), pp. 5-22.
2. Floriańczyk, Z. (2013): Dochód polskiego sektora rolnego w roku 2012 na tle lat poprzednich, IAFE-NRI, Warsaw, Typescript, pp. 7-9.
3. Goraj, L., Mańko, S. (2011):Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, Zagadn. Ekon. Roln., no. 4., IERiGŻ-PIB, Warsaw, pp. 28-58.
4. Józwiak, W. (2009): Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi. In: Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fzycznych. Ed. W. Józwiak, IERiGŻ – PIB, Warsaw.
5. Józwiak, W. (2012): Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, Multi-annual programme Report No. 53, IAFE-NRI, Warsaw.
6. Meredyk, K. (2001): Przesłanki wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, [in] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji, J. Bossak, W. Bieńkowski (Ed.), Materiały konferencyjne, SGH, Warsaw.
7. Nicholls, W. H. (1964): The place of agriculture in economic development, In: Agriculture in economic development, Ed. C. Eicher, L. Witt, McGraw-Hill, New York.
8. Poczta, W. (2012): Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, In: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012, (Ed.) Wilkin J. Nurzyńska I., Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, FDPA, Warsaw, pp. 72-77.
9. Porter, M. E. (1995): Toward a Dynamic of Strategy, In: Fundamental Issues in Strategy, A Research Agenda ed. by R. P. Rumelt, D. E. Schendel and D. J. Teece, Harvard Business Scholl Press, Boston, Massachusetts, p. 543.
10.Rostow, W. W. (1960): The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press, pp. 4-16.
11. Sikorska, A. (2013): Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie, ZER, no. 1/2013, IAFE-NRI, Warsaw, pp. 8-22.
12.Rudnicki, R. (1997): Geografczno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, UMK TNT, Toruń.
13.Wigier, M. (2012): Efekty realizacji WPR w Polsce – doświadczenia i wyzwania w perspektywie do 2020 roku, In: Polityka ekonomiczna (Ed. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński), Prace naukowe nr. 246, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, pp. 504-513.
14.Woś, A. (2003): Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, In: Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie. Zbiór referatów V Konferecji Naukowej (Ed. D. Niezgoda), ed. Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie.
15.Wysokińska, Z. (2001): Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handle technologiami, PWN, Warsaw.
16.Ziętara, W. (2012): Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji, Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 2(24), SGGW, Warsaw, pp. 297-308.
Published
2014-01-31
How to Cite
MAREK, Wigier. THE COMPETITIVENESS OF POLISH AGRICULTURE AFTER ACCESSION TO THE EU. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 87-102, jan. 2014. ISSN 2334-8453. Available at: <http://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/399>. Date accessed: 14 apr. 2021. doi: https://doi.org/10.5937/ekoPolj1401087W.
Section
Original scientific papers